Logo Centrum Pratnerstwo Wschodnie

Konsul Honorowy

Krzysztof  Gustaw Sikora urodził się 4 lutego 1954 roku w Mołożowie. Jest żonaty, ma trójkę dzieci.

W 1980 r. uzyskał tytuł magistra fizyki na Uniwersytecie Mikołaja Kopernika w Toruniu. 

Od 1999 do 2012 roku pełnił funkcję Kanclerza Wyższej Szkoły Gospodarki w Bydgoszczy. Od 2012 roku jest Prezydentem WSG, w której zainicjował współpracę z uczelniami zagranicznymi, m.in. z Francji, Niemiec, Włoch, Hiszpanii, Portugalii. Wykorzystując swoje doświadczenie na arenie europejskiej pełnił rolę promotora współpracy województwa kujawsko-pomorskiego z regionem Midi-Pyreness. Jest również organizatorem misji gospodarczych i wyjazdów studyjnych do Państw Unii Europejskiej dla przedsiębiorców i pracowników administracji. Dotychczas reprezentował Pomorze i Kujawy na największych targach Europy, m.in. ITB Berlin, CeBIT Hannover.

Krzysztof Sikora jest także działaczem społecznym, o czym świadczą jego zasługi dla regionu :

 • reprezentuje nasz region w Polskiej Izbie Turystyki,

 • założyciel Instytutu Gospodarki Regionalnej i Lokalnej w Bydgoszczy,

 • założyciel Pomorskiego Zespołu Szkół Policealnych,

 • założyciel Centrum Szkoleń i Certyfikacji działającego przy WSG,

 • współorganizator Miejskiego Centrum Informacji Turystycznej,

 • organizator ogólnopolskich obchodów Światowego Dnia Turystyki,

 • organizuje coroczne wigilie dla potrzebujących mieszkańców Okola,

 • z jego inicjatywy powstała „Fundacja Gaudeamus” wspierająca studentów,

 • wspomaga domy dziecka, przedszkola i szkoły,

 • wspiera Centrum Kultury Katolickiej „Wiatrak”, nagrodzony statuetką „Przyjaciel Wiatraka”,

 • założyciel Galerii „Nad Brdą” promującej twórczość artystów z naszego regionu,

 • wspiera organizacyjnie działalność chóru męskiego „Hasło” oraz zespołu folklorystycznego kapeli „Ziemi Bydgoskiej”,

 • założyciel Muzeum Fotografii,

 • twórca  Pierwszego w Bydgoszczy Tramwaju Wodnego,

 • laureat nagrody „Feliks” przyznanej przez „Gazetę” ludziom sukcesu.

Niewątpliwie jego pasją jest szeroko rozumiana przedsiębiorczość, a także informatyka. Jest jednym z prekursorów zastosowania nowoczesnych technologii w gospodarce turystycznej i edukacji.

Konsul Honorowy o swojej funkcji:

Rola Konsula Honorowego polega przede wszystkim na budowaniu dobrych relacji między państwem, które reprezentuje a państwem, w którym funkcjonuje – w moim przypadku między Ukrainą i Polską. Podjęciu się pełnienia tak zaszczytnej funkcji  towarzyszy zawsze obawa poprawnego wypełnienia obowiązków, spełnienia zgłaszanych oczekiwań i sprostania nowym i nieznanym jeszcze wezwaniom. Przyjęcie na siebie zaszczytu wynikającego z pełnionej funkcji, jednakże ze świadomością  ciążących  na mnie zadań i zobowiązań motywowane było nie tylko obywatelską odpowiedzialnością i przeświadczeniem o dużym  doświadczeniu wyniesionym  z kraju, którego będę reprezentował w województwie kujawsko-pomorskim, ale także względami osobistymi, a nawet w pewnym sensie uczuciowymi i sentymentalnymi. Urodziłem się na samym krańcu dzisiejszej wschodniej Polski – na Zamojszczyźnie. Mieszkałem tam co prawda krótko, tylko sześć lat, ale moi rodzice i dziadkowie żyli w sąsiedztwie ludności ukraińskiej i żydowskiej. Muszę dodać, że miejsce mojego urodzenia znajduje się na dawnej granicy obydwu zaborów: rosyjskiego i austriackiego, na styku dwóch Cesarstw, a jednocześnie styku dwóch kultur, a nawet cywilizacji. Tygiel kulturowy stanowi znakomity bodziec do rozwoju młodego człowieka, ale tam gdzie stykają się kultury, zawsze tworzy się wiele społecznych napięć.

Pod Bydgoszczą mieszkam od ’59 r. kiedy to rodzina przyprowadziła się z Zamojszczyzny na Pomorze. Żyję więc w tym samym miejscu już ponad pięćdziesiąt lat. Pierwszą osobą, którą rodzice ściągnęli do sąsiedztwa był Ukrainiec. To pokazuje, że relacje między rodzicami a Ukraińcami były jak najbardziej poprawne, to byli po prostu sąsiedzi. Takie jest moje dziedzictwo i dzisiaj, pełniąc funkcję Konsula Honorowego Ukrainy w Polsce, chciałbym to dziedzictwo wykorzystać do budowy zdrowych, przyjaznych relacji między dwoma wielkimi krajami – Ukrainą i Polską.

Konsulat Honorowy Ukrainy w Bydgoszczy swoimi działaniami obejmuje obszar województwa kujawsko-pomorskiego.

Do podstawowych zadań placówki należą:

 • ochrona i wsparcie interesów Ukrainy, osób prawnych oraz ukraińskich obywateli mieszkających i działających na terenie województwa kujawsko-pomorskiego;
 • promowanie i rozwijanie przyjaznych stosunków między społeczeństwami polskim i ukraińskim;
 • umacnianie współpracy w obszarze politycznym, gospodarczym, naukowym i kulturalnym między Rzecząpospolitą Polską a Ukrainą;
 • monitorowanie wydarzeń w życiu politycznym, gospodarczym i kulturalnym Ukrainy.

Konsulat Honorowy nie wykonuje czynności związanych z wydawaniem paszportów i wiz, legalizacją dokumentów oraz innych kwestii związanych z dokumentami, takich jak ich poświadczanie, tłumaczenie oraz wydobywanie z urzędów państwa wysyłającego.

Kwestie te leżą w gestii placówek zawodowych: Ambasady w Warszawie, konsulatów generalnych w Krakowie i Lublinie oraz konsulatu w Gdańsku.